SWIMRUN

SUMIN 2019

Regulamin

Sumin, 01 czerwca 2019r.

 

Cel

 • Promocja Powiatu Starogard Gdański
 • Promocja Gminy Wiejskiej Starogard Gdański
 • Popularyzacja Swimrun w Polsce,
 • Wyłonienie najlepszych zawodników Swimrun Sumin 2019

Organizatorzy i współorganizatorzy

 • Firma RYBKA
 • Powiat Starogard Gdański
 • Gmin Wiejska Starogard Gdański,
 • Stowarzyszenie TRI Starogard Gdański

Termin

Zawody odbędą się 01 Czerwca 2019r., start zawodów o godzinie 09:00

Start Maraton 9:00( limit czasu na ukończenie 9 h)

Start Sprint 10:30( limit czasu na ukończenie 6 h )

Start Super Sprint 12:30 (limit czasu na ukończenie 3 h)

Biuro zawodów będzie się mieścić na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Suminie. Sumin 38,83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie (czynne w dniu zawodów 01. 06.2019r. od godziny 7:00 do 12:00)

Miejsce startu i mety znajduje się na boisku szkolnym w Suminie.

Dystanse, trasa

Trasa odbywa się na trzech dystansach:

Wyścig 1 : Maraton na dystansie około 42 km ( około 36,5 km biegu oraz 5,5 km pływania) (w parach)

Wyścig 2 : Sprint na dystansie około 25 km ( około 21 km biegu oraz około 4 km pływania) (w parach)

Wyścig 3 :Super sprint na dystansie około 11 km (około 9 km biegu oraz około 2 km pływania ) (indywidualnie)

Bieg oraz pływanie odbędzie się na terenie Powiatu Starogardzkiego

Spodziewana temperatura wody 15-20 C

Klasyfikacje

 1. W przypadku Maratonu i Sprintu zostanie wprowadzona klasyfikacja mężczyzn, kobiet i par mieszanych w sytuacji, gdy w każdej z kategorii wystartują przynajmniej 3 drużyny. Natomiast w Super Sprincie klasyfikacja mężczyzn i kobiet.
  Nie będzie prowadzona klasyfikacja ze względu na wiek.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w klasyfikacji i przyznanie dodatkowych nagród

Nagrody

 1. Puchary i symboliczne nagrody za zajęcie I – III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach.

 2. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki zostaną wyróżnieni okolicznościowymi medalami za ukończenie Swimrun SUMIN

Warunki uczestnictwa

Osoby pełnoletnie startują na własną odpowiedzialności pod warunkiem, że podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych (zdrowotnych) do udziału w zawodach Swimrun SUMIN 2019.

Zawodnicy startują w dowolnym stroju. Obowiązkowy jest czepek pływacki na odcinkach pływackich dostarczony przez organizatora oraz znacznik z numerem startowym . Dozwolone jest używanie sprzętu pływackiego nieprzekraczającego wymiary 60 cm x 100 cm ( mogą to być wiosełka pływackie, ósemki pływackie, płetwy). Zawodnicy muszą ukończyć wyścig z takim samym ekwipunkiem z jakim wystartowali.

Zgłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.polswimrun.pl lub www.elektronicznezapisy.pl

Zgłoszenia on – line będą przyjmowane od 29 października 2018 roku do dnia 13 maja 2019r. do godz. 23:59 bądź do wyczerpania obowiązującego limitu.

Obowiązuje limit zawodników: 50 drużyn Maraton, 50 drużyn Sprint oraz 100 zawodników Super sprint.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu zawodników.

Opłata startowa

Opłatę startową wnosi się przy rejestracji.

Opłata za udział w Swimrun SUMIN 2019 w zależności od terminu wynosi:

Opłaty startowe /termin

do 28.02.2019

do 31.03.2019

do 13.05.2019

Maraton (opłata za drużynę)

350 zł

400 zł

450 zł

Sprint (opłata za drużynę)

250 zł

300 zł

350 zł

Super Sprint ( opłata indywidualna)

100 zł

125 zł

150 zł

Opłatę startową w przypadku Maratonu i Sprintu wnosimy w całości za drużynę???????

Organizator wystawia rachunek na żądanie.

Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienia się nazwiska zawodnika na liście startowej.

W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

Organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu.

Organizator nie przewiduje przenoszenia opłaty startowej na kolejne lata.

Pakiet startowy

Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów – w dniu 01.06.2019r. w godzinach 7.00 – 12.00 . na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Suminie. Sumin 38,83-200 Starogard Gdański.

Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.

Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę/ drużynę do 28 kwietnia 2018 roku. Po tym terminie takiej możliwości już nie ma.

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Swimrun SUMIN 2019 otrzymuje:

 • Numer startowy- znacznik (do zwrotu na mecie)

 • Chip do pomiaru czasu (do zwrotu na mecie)

 • Czepek,

 • Medal finishera na mecie,

 • Posiłek regeneracyjny po zawodach (01.06.2019 r., sobota),

 • Upominki od sponsorów i partnerów imprezy,

 • Zabezpieczenie medyczne

 • Zabezpieczenie przez Ratowników WOPR

Wyniki

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora: www.polswimrun.pl oraz przekazane do informacji mediów.

Pomiar czasu

Elektroniczny pomiar czasu będzie przeprowadzony przez firmę pomiarową elektronicznezapisy.pl

Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe uczestników Swimrun SUMIN 2019 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

 • Dane osobowe uczestników Swimrun SUMIN 2019 będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w ramach Swimrun SUMIN 2019 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Swimrun SUMIN 2019. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poz. 883.

 • Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

 • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

Uwagi końcowe

 • Wszystkich uczestników w ramach Swimrun SUMIN 2019 obowiązuje niniejszy regulamin. Brak znajomości niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania jego zapisów.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników swimrun, poprzez umieszczanie na wszelkich nośnikach pamięci, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

 • Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas startu. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.

 • Organizator posiada ubezpieczenie OC

Każdy uczestnik zawodów powinien wiedzieć i jest zobowiązany do:

 • Organizator zapewnia zabezpieczenie (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.

 • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.

 • Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

 • Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

 • Za metą w namiotach znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.

 • Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.

 • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.

 • Protesty w formie pisemnej należy składać do 30 minut po ukończeniu swojego startu do organizatora lub sędziego .

 • Uczestnicy odpowiadają finansowo za szkody wyrządzone na terenie bazy zawodów.

UWAGA BARDZO WAŻNE!!!!!!!!!!!!

 • Każdy z uczestników ma obowiązek zakupienia ubezpieczenia na okazję udziału w zawodach sportowych o podwyższonym ryzyku. Okazanie polisy w biurze zawodów jest jednym z warunków odebrania pakietu startowego.

 • Zawodnicy startujący na dystansie Maraton i Sprint pokonują dystanse w dwuosobowych zespołach. Zespoły nie mogą rozdzielić się na odległość większą niż 10 metrów.

 • Podczas odcinków pływackich zawodnicy poruszają się obowiązkowo w czepku przekazanym w pakiecie startowym,

 • Przez cały wyścig zawodnicy zobowiązani są do poruszania się ze znacznikiem na którym jest numer startowy i który ubrany jest na wierzchu.

 

W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

 

 

 

 

 

Scroll to top